هدر سایت
- -

نغمات تلاوت شامل سه بخش کلی است

 

نغمات تلاوت شامل سه بخش کلی است:

الف): نغمات بدوی – نغمات شروع تلاوت که در مقامات موسیقایی، مختلف است.

ب): نغمات متنی – نغمات متن تلاوت که تعداد زیادی از نغمات در این بخش قرار دارد.

ج): نغمات ختمی – نغماتی که مربوط به پایان و فرود تلاوت می باشد و تعداد آن نیز در مقامات موسیقایی، مختلف است.