هدر سایت
- -

نقش حالت لبها در فصاحت و لطافت صدا

 

حالت و فرم لبها در ایجاد لطافت و کیفیت صدا تاثیر بسیار مهمی دارد. توجه کرذن به حالت اشمام، فتح و کسر دهان در نوع و کیفیت صدا تاثیر مستقیم دارد.