هدر سایت
- -

نقش غماز در مقامات

غماز در اغلب مقامات، اولین نت جنس دوم و جداکننده جنس دوم از جنس اول است و ارتباطی به درجه پنجم مقامات ندارد. غماز مقامات بین درجات ۴، ۵ و ۶ متغیر است.