هدر سایت
- -

نقش گام صحیح صوتی در تلاوت

بروز مهارت های صوتی و لحنی متکی بر انتخاب یک گام صوتی استاندارد می باشد. امروزه اتخاذ گام صوتی متکی بر روش های علمی و مبتنی بر ساختار صوتی افراد می باشد.