هدر سایت
- -

اکو دهنده های صدا

خیشوم، سینوس ها، سر و دنده ها، مانند کاسه ساز عمل می کنند. فضاسازی و حجم دهنده به صوت، توسط موارد مذکور صورت می گیرد. در واقع این ها، به صدا اکو داده و ایجاد طنین می کنند.