هدر سایت
- -

نکات تلاوت

تمرین صوتی در دوره بلوغ بهتر است تنها در حد کمتر از یک اکتاو و مثلاً با شیوه ترتیل خوانی صورت گیرد.