هدر سایت
- -

نکات تلاوت

به علامت هشدار دهدنه سوزش حنجره در تمرینات که نشانگر فشار و آسیب به حنجره است توجه جدی گردد.