هدر سایت
- -

نکات تلاوت

باید بین طبقات بم و توسط و اوج تناسب لحنی و صوتی وجود داشته باشد. اکثر انسان ها تغییر دفعی پرده ی صوتی و ناهمگون بودن آن را احساس و تشخیص می دهند.