هدر سایت
- -

نکات تلاوت

سعی کنید صدای نفس در میکروفون نیاید. می توان جلوی میکروفون نفس کشید ولی صدای آن شنیده نشود