هدر سایت
- -

نکات تلاوت

هرگاه موصول داشته باشیم مثل الذی ، الذین، التی … از بعد موصول نمی توان ابتداء کرد. زیرا صله ها با موصول خود خوانده می شوند.