هدر سایت
- -

نکات تلاوت

ا دو سوم از ظرفیت تار صوتی خود استفاده کنید نه بیشتر از آن. چون برخلاف تصور شما صدا زشت می شود. اتفاقا نطق ها کوک از آب در نمی آید و حواستان به تحریر زیبا و نغمات زیبا نمی رود و به تجوید نمی توانید فکر کنید. با صدای بالا صوت، لحن و تجوید، همه خراب می شود.هر جایی از خواندن را که به عنوان پایه حساب کنید آنجا برایتان قرار حساب می شود، این قرار یک جواب لازم دارد و همین طور یک جواب جواب. باید به حدی در شنونده تقاضا ایجاد کنیم که بتوانیم پاسخ آن را بدهیم