هدر سایت
- -

نکات تلاوت

فقط به طول قرائتتان نیندیشید و کمی هم به عرض تلاوتتان فکر کنید. فقط به کمیت تلاوت توجه نکنید و کمی هم به کیفیت آن توجه کنید. فقط به جیغ فکر نکنید بلکه با گوشه ها و تحریرها بخوانید، بم به زیر، زیر به بم بخوانید. می توانید یک صفحه را در یک مقام بخوانید. قاری مصری یک قرائت را در یک دستگاه می خواند ولی با تنوع. گوشه های مختلف یک دستگاه را یاد بگیرید. با صدای موزون نه جیغ. از دو سوم صدای خود بالاتر نروید.