هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

( روش تقلید )

در مرحله تقلید باید از روش صحیح و کارآمد استفاده کرد تا دوره تقلید به دوره ای پرمحتوا و کارآمد تبدیل گردد. بهره گیری از روش صحیح موجب می شود تا فهم صحیحی از مهارتهای تلاوت حاصل شده و پس از دوره تقلید، فراگیری سایر مهارتها نیز میسر گردد. در روش تقلید صحیح، باید هدفگذاری ها کوتاه و دست یافتنی باشد. در روش تقلید باید به شکل ذیل عمل نمود:

چند نکته مهم:

۱ – دوره تقلید باید ۲ سال و معادل ۲۴ ماه باشد.

۲ – هر تلاوت اختصاص به یک ماه خواهد داشت. یعنی هر تلاوت در مدت یک ماه تقلید می گردد.

۳ – دوره ۲۴ ماهی به سه بخش آسان، متوسط و سخت تقسیم بندی می گردد و این تقسیم بندی توسط استاد صورت خواهد گرفت. مشخص نمودن تلاوت نیز برای هر بخش توسط استاد صورت می گیرد. میزان وقت گذاری برای هر بخش نیز توسط استاد مشخص می گردد. بر این اساس توانایی بسیاری از افراد در همان مرحله اول مشخص می گردد فلذا استاد می تواند تصمیم صحیح تری برای متعلم خود بگیرد که آیا متعلم در آینده قرائت را ادامه دهد یا خیر و یا وارد حوزه های دیگری از حوزه قرائت گردد. تقسیم بندی تلاوت ها به سه بخش آسان، متوسط و سخت بر اساس معیارهای فنی مانند قدرت تنغیم، تحرک، ارتفاع صدا، مهارتهای بکار رفته و … صورت می پذیرد.

روش کار:

۱ – انتخاب تلاوت. انتخاب تلاوت در هر مرحله توسط استاد صورت می گیرد. برای مثال: تلاوتی به مدت ۱۵ دقیقه انتخاب  شده است.

۲ – استماع کل تلاوت و مشخص نمودن کل تعداد نفس های آن. برای مثال: ۳۰ نفس.

۳ – تقسیم کردن ۳۰ نفس به سه بخش ۱۰ نفسی. هر ۱۰ نفس متعلق به یک هفته می باشد.

۴ – تقسیم کردن ۱۰ نفس در ۵ روز از ۷ روز هفته. با این حساب هر روز، متعلم ۲ نفس را تقلید خواهد نمود.

۵ – دو یا سه روز آخر هفته نیز اختصاص به ارائه تلاوت در دو یا سه جلسه خواهد گرفت.

۶ – پس از تقلید هر ۱۰ نفس، متعلم ۱۰ نفس اول را تحویل استاد محوری خود خواهد داد. در صورت تأیید، سراغ ۱۰ نفس بعدی خواهد رفت. با روش مذکور، درصد موفقیت در تقلید بالا خواهد بود.

۷ – تمام هفته چهارم را نیز به طور کلی اختصاص به رفع اشکالات تجویدی و ارائه تلاوت در چندین جلسه خواهیم داد. رعایت این حالت موجب خواهد شد تا متعلم به اصطلاح مجلس دیده تربیت شود و تلاوت خود را پخته کند. از ماه دوم نیز بر اساس روش مذکور وارد تلاوت دوم خواهد شد.

نکته: در حین تقلید باید به این موارد دقت گردد:

الف): صحت – یعنی عدم وجود خروج، ناکوکی، تنافر و … انتخاب پرده صحیح صدا و …

ب): شباهت – یعنی شبیه شدن به الگو و نه شبیه کردن صدا. نتیجه صحت، شباهت خواهد بود.

ج): تکرار – یعنی استماع و قرائت مستمر و مکرر برای ایجاد تسلط کامل در اجرا

د): جاذبه – که نتیجه رعایت موارد فوق می باشد

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
✏️ محمدکاکاوند