هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

یکی از اهداف مهم تلاوت قرآن، ایجاد تأثیر در مستمعین و مخاطبین است. بر این اساس اولین چیزی که یک قاری قرآن باید نسبت به آن شناخت داشته باشد، معانی و مفاهیم آیاتی است که تلاوت می نماید. بر این اساس یک قاری قرآن باید چهار مدل وقف و ابتدا را شناخت داشته باشد.
الف): وقف و ابتدای اختیاری
ب): وقف و ابتدای اختباری
ج): وقف و ابتدای اضطراری
د): وقف و ابتدای انتظاری
آن وقف و ابتدایی که ارزش فنی داشته و موجب توجه دادن به معنا و خلق معنا می شود، وقف و ابتدای اختباری است. برای ایجاد تأثیر معنایی باید از وقف و ابتدای اختباری در تلاوت استفاده شود. وقف و ابتدای اختباری در جایگاه تعلیم مخاطب است و قاری با کیفیت وقف و ابتدای خود مخاطب را تعلیم معنایی دهد. بسیار مهم است که قاری قرآن در تلاوت خود مسئله بیان را در وقف و ابتدای رعایت کند. بیان به معنی توضیح واضح و بدون گنگ، شفاف و روشن است فلذا وقف و ابتدا تلاوت باید بیانی باشد تا ایجاد اثر کند. قاری قرآن در ابتدا باید طرق وقف و ابتدای اختیاری را تعلیم ببیند و سپس سطح سواد معنایی خود را در سایر طرق وقف و ابتدا ارتقاء دهد.
🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
✏️ محمدکاکاوند
****
من أهم أهداف تلاوه القرآن التأثیر على الجمهور. وعلیه فإن أول ما یجب على قارئ القرآن أن ینتبه له هو معانی ومفاهیم الآیات التی یقرأها. وعلیه ، یجب على قارئ القرآن أن یعرف نماذج الوقف الأربعه وبدایاتها. أ): نهایه وبدایه اختیاریه ب) الوقف وبدء الاختبار ج): الوقف وبدء الطوارئ د): الوقف وبدء الانتظار
إن الوقف والبدایه التی لها قیمه تقنیه وتهتم بالمعنى وخلق المعنى هی الوقف وبدایه الاختبار. لإنشاء تأثیر دلالی ، یجب استخدام الوقف وبدایه الاختبار فی التلاوه. الوقف وبدایه الاختبار فی موضع تثقیف الجمهور ، وعلى القارئ أن یعلّم الجمهور معنویه مع جوده الوقف والبدایه. من الأهمیه بمکان أن یتابع القارئ مسأله التعبیر فی وقفه وفی بدایه تلاوته. یعنی التعبیر شرحًا واضحًا لا لبس فیه ، فهو واضح وواضح ، لذلک یجب أن یکون الوقف والتلاوه أولاً تعبیرًا من أجل إحداث تأثیر. یجب أولاً تعلیم قارئ القرآن أسالیب الوقف والبدایه الاختیاریه ، ومن ثم تحسین مستوى محو الأمیه الدلالیه بطرق أخرى من الوقف والبدایه.