هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۵/۸

💠 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

قدرت تنغیم دارای مؤلفات مختلفی است که هر کدام دارای روش های خاصی هستند که به سه مورد اشاره می شود:

الف): حرکت ملودی که مربوط به روش های اجرا و جابجایی و انتقال درجات صوتی است

ب): تزئینات ملودی که مربوط به روش بکارگیری درجات صوتی از حیث تکرار، قرینه سازی، جایگشت و … می باشد.

ج): روش تداوم ملودی که مربوط به فرم سازی ملودی و بکارگیری فنونی مانند واریاسون و … است.

 

🌕 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۸
✏️ محمدکاکاوند

****

ملحوظه من فن التلاوه المتخصص

تحتوی قوه الضبط على مکونات مختلفه ، لکل منها طرق محدده مذکوره فی ثلاث حالات:

أ): حرکه اللحن ، وتتعلق بأسالیب أداء وتحریک ونقل درجات الصوت

ب): زخارف اللحن التی تتعلق بطریقه استخدام درجات الصوت من حیث التکرار والتماثل والتبدیل … إلخ.

ج): طریقه استمراریه اللحن ، والتی تتعلق بتکوین الألحان واستخدام تقنیات مثل التباین ، إلخ.

 

قدم فی الورشه المتخصصه بفن التلاوه یوم الأربعاء ۵/۸/۹۹
محمدکاکاوند