هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۵/۱۵

🌕 نکته ای کارگاه هنر تلاوت

در حوزه پردازش صدا، سه مؤلفه اولیه مطرح است که به آن اشاره می شود:
منظور از پردازش صدا آن است که صدای خواننده به شکلی خارج شود که موجب ایجاد احساسات و تأثیر در شنونده گردد.
الف): حوزه فرکانس صدا که مربوط به جابجایی درجات صدا است.
ب): حوزه شدت صدا که مربوط به قدرت و بُرد صدا و یا اصطلاحاً چاق و لاغری صدا است.
ج): حوزه طنین صدا که حاصل جمع فرکانس و شدت است و منظور از آن ویژگی خاص صدای هر خواننده است که با آن شناخته می شود. در حوزه طنین نیز با سه مؤلفه سر و کار داریم:
الف): در حوزه حروف صدادار که به تمرینات آن، تمرینات صوتی گویند
ب): در حوزه حروف بی صدا که به تمرینات آن، تمرینات بیان گویند.
ج): در حوزه جملات که به تمرینات آن، تمرینات گفتار گویند.

📒 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۱۵
🖊 محمدکاکاوند