هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۷/۱۶

ابوعمروا دانی در خصوص موارد حسن اداء، موارد را اشاره کرده است که به آن می پردازیم:

الف): تمضیغ اللسان که منظور عدم تبیین حروف و عدم وضوح در اداء می باشد.

ب): تقعیر که منظور تکلم از اقصی حلق و تکلف در تلفظ حروف و ایجاد فخامت در صوت است.

پ): تعویج الفک که منظور مبالغه در استفال حروف مستفله می باشد.

ت): ترعید الصوت که منظور وجود حالت لرزش در صدا است مانند لرزش صدا از سرما.

ث): تمطیط الشد که منظور زیاد کردن میزان مدود می باشد.

ج): تقطیع المد که منظور تحریک صدا در ادای حروف مدی است به شکلی که چند حرف مدی در یک حرف مدی متولد گردد.

چ): تطنین الغنات که منظور مبالغه در غنه ها و خروج حروف از فضای خیشوم می باشد.

ح): حصرمه که منظور محصور و مخفی کردن تکریر حرف راء می باشد.

خ): کیفیت صوتی که مورد تأیید طبع اهل قرائت نباشد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۷/۱۶
✏️ محمدکاکاوند