هدر سایت
- -

نکته ای در خصوص تدریس نغمات

برای فراگیری مسائل نغمی باید از نغمات ساده و کم تحرک استفاده نمود. وجود ترکیبات نغمی فراگیری نغمات را سخت می کند و صحیح نیست.