هدر سایت
- -

نکته ای در مورد قرائت مبسوط خوانی

افرادی که در اجرای اصل تنوع لحنی ضعف دارند نباید قرائت هایی که به شیوه مبسوط خوانی اجرا می شود را دنبال کنند. لازمه اجرای قرائت مبسوط خوانی، شناخت نغمات یک مقام و سپس ترکیبات آن می باشد.