هدر سایت
- -

هاء ساکن آخر کلمات

هاء ساکن آخر کلمات به سه دسته تقسیم می شود:

الف): هاء ذاتی یا جوهری مانند اله

ب): هاء سکت یا الحاق – مانند ماهیه

ج): هاء ضمیر – مانند عنه