هدر سایت
- -

هدفمند تمرین کردن

یک خواننده خوب باید صدای خود را بشنود و پیام، حالت و کیفیت صدای خود را به درستی درک کند. این مسئله نیازمند هدفمند تمرین کردن می باشد.