هدر سایت
- -

هزام

یک مقام فرعی منشعب از مثام سیکاه است. اجناس این مقاتم عبارت اند از سیکاه بر درجه می بمل و حجاز بر درجه دو