هدر سایت
- -

وصل بسمله به حروف مقطعه

وصل بسمله به ابتدای سوره هایی که با آیات حروف مقطعه آغاز می شوند، توجیه وقف و ابتدایی ندارد و حروف مقطعه بهتر است به صورت جدا از آیه و بسمله خوانده شود. در سوره شوری نیز بهتر است هر دو آیه اول که به صورت حروف مقطعه می باشد به صورت وصل خوانده شود هر چند بر وقف آن نیز توجیه وقف و ابتدایی وجود دارد.