هدر سایت
- -

وقف در لحن

وقف در لحن به دو شکل کلی اجرا می شود:

الف): وقف اشباع که از آن تعبیر به وقف قابل انتظار می شود.

ب): وقف تشویق که از آن تعبیر به وقف انتظاری می شود.