هدر سایت
- -

وقف روم در راء مفخم

حرف راء مکسور ماقبل ساکن ماقبل مفتوح مانند کلمه الفجر، در هنگام وقف ترقیق می شود. وقف روم از استثنائات حکم حرف راء مفخم است.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید