هدر سایت
- -

وقف روم در راء مفخم

حرف راء مکسور ماقبل ساکن ماقبل مفتوح مانند کلمه الفجر، در هنگام وقف ترقیق می شود. وقف روم از استثنائات حکم حرف راء مفخم است.