هدر سایت
- -

وقف معانقه

وقف معانقه : به دو مجموعة سه نقطه ای بر روی دو کلمه نزدیک به هم در یک آیه می گویند و در هنگام وقف می توانیم فقط بر روی یکی از آنها وقف کنیم یعنی اگر بر اولی وقف کردیم دیگر اجازه وقف بر دومی را نداریم و بر عکس.