هدر سایت
- -

وقف و ابتدا حداقل در سه حالت است

وقف و ابتدا حداقل در سه حالت مورد بررسی قرار می گیرد:

الف): اختباری که منظور رساندن پیام و برداشت مفهومی خاص به گوش شنونده است

ب): اختیاری که منظور انتخاب بهترین موضع وقف و ابتدا توسط قاری است و بر اساس آگاهی صورت می گیرد

ج): اضطراری که منظور وقف و ابتدای ناخواسته است که به هر دلیل اتفاق می افتد