هدر سایت
- -

ولوم صدا

کسیکه در صدای خود از ولوم استفاده می کند نشان از قدرت صوتی وی است. ولوم در صوت از نشانه های صدای موسیقایی است. ولوم از جمله تکنیک هایی است که از ابتدا تا انتهای اجرای ملودی در صوت حاکم است.