هدر سایت
- -

ویژگی بُیّن

اولین عامل اصالت در تلاوت، اصالت متن است. و تلفظ واضح و شفاف حروف از مؤلفات مهم اداء و رعایت موازین اصالت متن محسوب می شود. این ویژگی در کلام ابن جزری با عنوان بُیِّن شناخته می شود.