هدر سایت
- -

ویژگی قرائت تنغیمی

قرائت تنغیمی به شکل خطی اجرا نمی شود و یکی از مؤلفات مهم آن، تنوع در ردیف ها، استفاده زیاد از درجات صوتی و حرکت میان ردیف های موسیقایی و درجات صوتی می باشد.