هدر سایت
- -

پردازش آهنگ

در پردازش هر آهنگی سه موضوع تکرار، تنظیم و تلوین نقش بسیار مهمی دارد. در بخش تکرار، یک یا چند عنصر موسیقایی تکرار می شود، در بخش تنظیم، بهره گیری مهارتهای تنغیمی، تحرک و … مورد نظر است و در بخش تلوین نیز از فضای موسیقایی سایر ردیف ها استفاده می شود.