هدر سایت
- -

پردازش لحنی

از موارد پردازش لحنی، عدم تکرار نت و تنوع در جابجایی درجات و توجه به آکسانهای تنغیمی بجا و صحیح است.