جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

پنج نوع وقف در تجوید مطرح است

پنج نوع وقف در تجوید مطرح است:

وقف اسکان – ساکن کردن حرکت آخر کلمه

وقف ابدال – تبدیل کردن تاء گرد و تاء چسبان به هاء و تنوین فتحه به الف مدی

وقف بدون تغییر

وقف الحاق

وقف روم

وقف اشمام