هدر سایت
- -

چابک بودن صدا

چابک بودن صدا و تغییر سریع درجات صوتی از مهارتهای لحنی محسوب شده و تحت عنوان رشاقه الاداء شناخته می شود.