هدر سایت
- -

چند تفاوت ویبراتو با لرزش صوت

ویبراتو با لرزش در چند مسئله با یکدیگر متفاوت است:

الف): در کنترل کمیت – لرزش را نمی توان کنترل کرد ولی مقدار اجرای ویبراتو را می توان کنترل نمود.

ب): در اختیاری بودن – لرزش، بدون اختیار خواننده ایجاد می شود لذا به آن ترعید می گویند ولی ویبراتو با اقدام قبلی صورت می گیرد.

ج): در کنترل سرعت – با توجه به اینکه لرزش، بدون اختیار ایجاد می شود لذا سرعت آن را نیز نمی توان کنترل نمود ولی سرعت ویبراتو در اختیار خواننده است.

د): در کیفیت اجرا – وجود عارضه ای خاص در صدا موجب لرزش شده لذا کیفیت اجرای آن استاندارد نمی باشد ولی ویبراتو چون با اختیار انجام می شود دارای فرکانس مرتب و منظم می باشد.

ذ): در آگاهانه و عالمانه بودن – خواننده به طور آگاهانه از ویبراتو در صدا استفاده می کند ولی لرزش به علت وجود عارضه ای خاص در صوت ایجاد می شود.