هدر سایت
- -

چند فایده استفاده از فن ولوم

بکارگیری ولوم در صدا، حداقل چند فایده مهم دارد:

الف): ایجاد احساسات در صوت

ب): افزایش مدت صوت در اجرا

پ): ایجاد لطافت در اداءالحروف

ت): رفع انرژی بی مورد صدا

ث): از بین رفتن حجم کاذب صوت