هدر سایت
- -

چند موضوع مهم در مرحله تقلید

در مرحله تقلید، مسائل متعددی باید توسط متعلم فراگرفته شود. از میان این موضوعات، پنج موضوع جزو موضوعات اصلی و محوری می باشد:

کوک شروع – تنظیم ملودی – شناخت ردیف لحنی – روش های اوج گیری – انتخاب قفلات و تحریرها


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید