هدر سایت
- -

چند نکته در مورد فن مواکبه

مطابقت پرده صوتی با مفهوم آیه را فن مواکبه می گویند. فن مواکبه یکی از فنون معنامحوری در تلاوت است. رعایت فن مواکبه در تلاوت یکی از معارف لحنی به شمار می رود و رعایت آن به صورت کلی در تلاوت قراء پذیرفته شده است. بعضی از مفاهیمی که نیاز به درشت نمایی و بزرگتر نشان دادن هستند در فن مواکبه مطرح هستند. از پارامترهای مهم فن مواکبه رعایت جمله بندی آیه و مفاهیم است. همچنین توجه به وقف و ابتدا از مسائل بسیار مهم در این فن می باشد. توجه به آکسان ها یکی از پارامترهای دیگر فن مواکبه می باشد. 

محمد کاکاوند