هدر سایت
- -

چهار بخش اسلوب ترتیل

اسلوب ترتیل در چهار بخش قابل بررسی است:

الف): صوت     ب): لحن            ج) : تجوید          د): وقف و ابتدا                  ر): اداء