هدر سایت
- -

چهار عامل مهم در ارتقاء یا تضعیف تلحین

چهار عامل مهم که نقش اساسی در ارتقاء یا تضعیف تلحین دارد به شرح ذیل است:

الف): طول نفس           ب): تحریر           ج): تحرک لحنی           د): ارتفاع و میزان مساحت صدا