هدر سایت
- -

چهار مرحله دریافت کیفیت قرائت

برای دریافت کیفیت قرائت استاد، باید چهار مرحله طی شود:

تلقی – یعنی درک و فهم اولیه از کیفیت خوانش قرائت استاد

استماع – یعنی چگونه گوش دادن و با هدف و موضوع قبلی گوش دادن

عرضه – یعنی ارائه و اجرای قرائت توسط متعلم و بعضاً استاد

أخطاء یا شروحات نظری – یعنی خطاگیری و توضیحات تئوری کلیه قواعد مربوطه