هدر سایت
- -

کارهای شاخص در تلاوت

لازم است وجود کارهای شاخص در تلاوت با سه نگاه زیر باشد:

الف): حد اعلی ان است که در هر ردیف یک کار شاخص وجود داشته باشد

ب): حد متوسط این است که در هر ردیف مقامی یک کار شاخص وجود داشته باشد

ج): حد پایین تر این هست در کل تلاوت یک کار شاخص وجود داشته باشد