هدر سایت
- -

کلمه صراط در قرائت ابن کثیر

کلمه صراط در قرائت ابن کثیر با سین و در قرائت حمزه کوفی با صاد اشمام شده و در بعضی از روایات نیز با زاء خوانده شده است.