هدر سایت
- -

کلیدگذاری یا کدگذاری های ملودیک

کلیدگذاری یا کدگذاری های ملودیک از جمله موارد بخاطرسپاری ملودی و تقلید دقیق است. همچنین این موضوع می تواند در موضوعاتی مانند مدولاسیون، تلوین و نغمه پردازی نیز نقش مهمی داشته باشد. در موضوع کدگذاری، هرگونه انگاره، اندیشه و یا عاملی که موجب حفظ دقیق، تثبیت ملودی و بخاطرسپاری ملودی و … شود صحبت می شود.