هدر سایت
- -

کمیت استفاده از تحریرها

در خصوص کمیت استفاده از تحریرها عبدالقادر مراغه ای گفته است که نباید آنقدر زیاد باشد که لفظ را فدا کند و نباید آنقدر کم باشد که لفظ بدون آراستگی خوانده شود. التحریر فی التلحین کالملح فی الطعام