گفتاری در باب ساخت شناخت (بخش سوم)

🔷 گفتاری در باب ساخت شناخت
✍🏻 نوشته: محمدکاکاوند
📚 بخش سوم
___________________________

اما زمانيکه ساخت شناخت ايجاد نشده باشد، کليه افعالي که اتفاق مي افتد از روي ناآگاهي بوده و اتفاق افتادن آن نيز تابع دليل خاصي نيست و به طور تصادفي روي مي دهد. لذا اهميت وجود و ايجاد ساخت شناخت علمي در اينجا مشخص مي گردد.
طبيعتاً هرچقدر ساخت شناخت به شکل منسجم، سازمان يافته و کلاسيک صورت گيرد، نتايج آموزشي و علمي صحيح تري حاصل مي گردد. ساخت شناخت به عواملي همچون، هوش، گوش فعال، امکانات، شرايط محيطي اعم از خانواده و اجتماع، محيط آموزشي، همراهان،‌ دوستان و عوامل ديگري که در ادامه اشاره مي گردد بستگي دارد. پيش از آنکه به مسئله ساخت شناخت بپردازيم، ابتدا تعريفي کوتاه از شناخت ارائه خواهيم نمود:
شناخت به معني ادارک و دريافت، معرفت و مطلق آگاهي است که به عملکردهاي روان شناختي افراد بستگي دارد.
در مرحله شناخت، به توصيف، اکتساب، ذخيره سازي، تبديل و جايگاهي که دانش مي خواهد مورد استفاده قرار گيرد پرداخته مي شود. عوامل مختلفي بر مسئله شناخت تأثيرگذار هستند که اشاره مي گردد:
الف):‌ ادراک
ب):‌حافظه
ج):‌زبان و ادبيات
د) استدلال و قدرت تفکر
ذ): تصميم گيري و عزم
لذا به طور کلي در مسئله شناخت، آموزه هاي قبلي بايد با آموزه ای جدید آميخته شده و منجر به بروز مهارت هاي عملي جديد گردد.

نظرات بسته شده است.