هدر سایت
- -

گوش قرضی

گوش قرضی به گوشی دادنی می گویند که متعلم برای دریافت تحلیل، برداشت و نحوه اجرای خود از دیگران به آن متوسل می شود. داشتن گوش قرضی موجب پیشرفت، کسب تجربه هنری، از بین رفتن استرس، افزایش دقت و توجه در اجرا و ارتقاء کیفیت تلاوت می گردد.