هدر سایت
- -

گویش اقراء

در گویش اقراء با نوع اداء سر و کار داریم. این دو نوع عامل کیفی از عوامل مهم فصاحت نیز شناخته می شوند:

الف): قرائت میسره که مربوط به اداء با ظرافت و بدون تکلف است. قرائت میسره مربوط به اجرای با ظرافت، بدون تکلف و دلنشین ادا کردن حروف می باشد.

ب): قرائت مفسره که مربوط به اداء واضح و شفاف حروف است. بیان واضح و شفاف حروف تحت عنوان قاعده قرائت مفسره شناخته می شود.