هدر سایت
- -

گویش کلمات در لحن

گویش کلمات در لحن باید دارای وجه ملودیک باشد. در وجه ملودیک کلیه عواملی که در خصوص صوت موسیقایی مطرح است مورد توجه قرار می گیرد.