هدر سایت
- -

یورش یا Attack

یورش یا Attack جزو اولین ضابطه های کیفی نت تونیک است. اهمیت این درجه در بدو شروع هر ملودی و تأثیرگذاری آن نقش مهمی دارد.

 

فایل صوتی توضیحات در خصوص یورش یا Attack در نت تونیک